Agro as

Agro As de Peel gebiedssamenwerking

  

De regio Noordoost Brabant wil de Agro As de Peel de komende jaren ontwikkelen tot een proeftuin gebied voor de duurzame landbouw van de toekomst, in een leefbaar gebied met aantrekkelijk landschap. De vijf gemeenten Uden, Mill & St. Hubert, St. Anthonis, Boekel, Landerd en het waterschap Aa en Maas investeren dit jaar in de gebiedsaanpak via inhuur van Colca als projectleider. Doelstelling van deze samenwerking is om ontwikkelperspectief te creëren voor een duurzame agrarische sector. Daarbij is het de ambitie om de Agro As de Peel te ontwikkelen tot agrarisch voorbeeldgebied van de toekomst, doormiddel van innovatieprojecten gericht op economie, maatschappij en groen/blauwe structuren.

Voor vier projecten Proeflocatie / kenniscentrum, Bodemverbetering met behulp van reststromen, Veerkrachtig Landschap en Gebiedsactivering en beleving is cofinanciering toegekend vanuit een streeknetwerken regeling. Deze projecten worden in samenwerking met de ZLTO, de Brabantse Milieufederatie, de HAS Hogeschool en de Wageningen UR uitgevoerd.

Proeflocatie / kenniscentrum

Dit jaar start deze samenwerking met het verkennen en het ontwerp van een proeflocatie/kenniscentrum voor de landbouw van de toekomst. De locatie zal de komende maanden in het Agro As de Peelgebied nader bepaald worden. Daarbij gaat het om het gecombineerd toepassen van toekomstbestendige innovaties in de intensieve veehouderij en om een plek waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van voedselproductie. En mogelijk met de productie van landbouwgewassen voor industriële verwerking (o.a. grondstoffen voor kunststof-, textiel- en medische sector). Op deze locatie willen we de mogelijkheid creëren voor het gecombineerd toepassen van innovaties als insectenteelt, nieuwe stalconcepten en mestverwaarding. Door Agrifood Capital ondersteunde innovatieve ondernemers betrekken we hierbij. De regio kan hier de vastgestelde randvoorwaarden zoals minder tot zero emissie, het sluiten van kringlopen, groen/blauwe inpassing zonder overlast en gezonde leefomgeving voor mens en dier in de praktijk uittesten.

Bodemverbetering

In dit project gaat het om de verbetering van de bodem in het gebied door het gebruik van regionale organische stofbronnen. Daarmee wordt ook de uitspoeling van nutriënten(emissies) naar sloot en grondwater verminderd en verdroging tegengegaan. Eén van de mogelijkheden om het organisch stof gehalte te verhogen, is het opbrengen en verwerken van organische reststromen (bijvoorbeeld bermgras, tuinbouwrestproducten). Concrete toepassing wordt met gemeenten en individuele ondernemers in gebied onderzocht. Beschikbare informatie over de stromen vanuit Landscaping the Food wordt benut en over en weer gedeeld.

Veerkrachtig Landschap

In dit project gaan we aan de slag met de ontwikkeling van meer landschappelijke elementen in dit gebied. In een goed ontwikkeld en ‘veerkrachtig landschap’ verspreiden ziektes zich minder snel. Het vergroten van het draagvlak voor de aanleg van landschapselementen (bv voedselbossen/agroforestry) onder veehouders is onderdeel van dit project. Het eindresultaat is een aantal concrete landschappelijke verbeteringen in het gebied, op basis van betrokkenheid van overheden en bedrijven.

 Gebiedsactivering en beleving

In dit project gaat het om het activeren van inwoners en bedrijven in de Agro As om met het gebied aan de slag te gaan. Het gebied heeft veel te bieden (o.a. wijst, peelrandbreuk, peelraamstelling, Duits lijntje en opengestelde agrarische bedrijven) en de beeldvorming over het gebied en de agrarische sector kan beter. In 2016 ontwikkelen we hiervoor een projectplan en starten we met de eerste communicatie.